මැතිවරණ පොරොන්දු ඉටු කළාද?
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

මැතිවරණ පොරොන්දු ඉටු කළාද?

යහපාලන සන්ධාන ආණ්ඩුව මැතිවරණ පොරොන්දු ඉටු කළාද?

වැඩි විස්තර - මැතිවරණ පොරොන්දු මතකද?