සංහිඳියාව ප්‍රවර්ධනයට ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනයක්

'අපේක්ෂා' නමින් සංහිඳියාව ප්‍රවර්ධනයට ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනයක් මේ දිනවල කොළඹ නිදහස් චතුරශ්‍රයේදී පැවැත්වේ.

එම ප්‍රදර්ශනය සංවිධානය කර ඇත්තේ ජාතික සමගිය හා සංහිඳියා කාර්යාංශය (ONUR) සහ ශ්‍රී ලංකාවේ යුරෝපා සංගම් දූත කාර්යාලය විසිනි.