"උදේ ඉඳන් පෝලිමේ" - පෙට්‍රල් ගැන මහජනතාව
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"උදේ ඉඳන් පෝලිමේ" - පෙට්‍රල් ගැන මහජනතාව

දින ගණනාවක් මුළුල්ලේ පවතින පෙට්‍රල් හිඟය පිළිබඳව මහජනතාව දක්වන අදහස්.

වැඩි විස්තර: හතරවෙනි දවසටත් පෙට්රල් හිඟයක් - දිග පෝලිම්

සබැඳි විෂයයන්