"උදේ ඉඳන් පෝලිමේ" - පෙට්‍රල් ගැන මහජනතාව

දින ගණනාවක් මුළුල්ලේ පවතින පෙට්‍රල් හිඟය පිළිබඳව මහජනතාව දක්වන අදහස්.