කැරිබියන් මුහුදේ 'කසල ගංගාවක්'

කැරිබියන් මුහුදේ 'කසල ගංගාවක්'

හොන්ඩුරාස් සහ ගෝතමාලාව අතර කැරිබියන් මුහුදේ අපද්‍රව්‍ය කොටස් පාවී යන ආකාරය දැකගත හැකි විය.

එම දර්ශන සමාජ ජාල තුළ විශාල වශයෙන් හුවමාරු වෙමින් පවතී.

කසල මුහුදට එක් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් වගකිව යුත්තේ කවුරුන්දැයි යන්න පිළිබඳ හොන්ඩුරාස් සහ ගෝතමාලාව එකිනෙකා වෙත චෝදනා කර ගනිති.

වැඩි විස්තර සඳහා ඉහත දැක්වෙන වීඩියෝ පටය නරඹන්න.