හම්බන්තොට: වලක වැටුණු අලි පවුලක්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

මත්තල: වලක වැටුණු අලි පවුලක්

මත්තල ගුවන් තොටුපළ ආසන්නයේ වලක වැටුණු අලි පැටවෙක් සහ මවක්.

වැඩි විස්තර සඳහා කියවන්න: මත්තල වලක වැටුණු අලි පැටවෙක් සහ මවක්

සබැඳි විෂයයන්