මත්තල: වලක වැටුණු අලි පවුලක්

මත්තල: වලක වැටුණු අලි පවුලක්

මත්තල ගුවන් තොටුපළ ආසන්නයේ වලක වැටුණු අලි පැටවෙක් සහ මවක්.

වැඩි විස්තර සඳහා කියවන්න: මත්තල වලක වැටුණු අලි පැටවෙක් සහ මවක්