"හැමෝටම අනාගතයක් තියෙන්න ඕනේ"

"හැමෝටම අනාගතයක් තියෙන්න ඕනේ"

ඩවුන් සින්ඩ්‍රෝමය නොතකා ජීවිතය ජයගන්නට වෙර දරන නිපුන ගගන්ජිත් ප්‍රනාන්දුගේ කතාව.