"හැමෝටම අනාගතයන් තියෙන්න ඕනේ"
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"හැමෝටම අනාගතයක් තියෙන්න ඕනේ"

ඩවුන් සින්ඩ්‍රෝමය නොතකා ජීවිතය ජයගන්නට වෙර දරන නිපුන ගගන්ජිත් ප්‍රනාන්දුගේ කතාව.

සබැඳි විෂයයන්