"අපේ ඇතා මරාකෑවේ ඇයි?"
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"අපේ ඇතා මරා කෑවේ ඇයි?"

ගල්ගමුවේ දළ පූට්ටුවාගේ ඝාතකයන් සොයා දැඩි දඬුවම් ලබා දෙන ලෙස එම ඇතා සැරිසැරූ ප්‍රදේශය අවට ජනතාව බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

ඇත් දළ ජාවාරම්කරුවන්ගේ වෙඩි පහරින් මරණයට පත් දළ පූට්ටුවා වෙනුවෙන් ප්‍රදේශවාසීන් එක්ව පිං පැමිණවීමක් සිදු කළ අතර ඝාතකයන් සොයා දෙන ලෙස ඉල්ලා 'දේව කන්නලව්වක්' ද සිදු කෙරිණි.

වැඩි විස්තර සඳහා: ගල්ගමුවේ දළ පූට්ටුවා ඝාතන පරීක්ෂණය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ අලි ඇතුන්ගේ ඉරණම