සුනාමිය:"මිහිදන් කළ සමහර ස්ථාන හඳුනා ගන්නත් බැරි තරම්"

සුනාමිය:"මිහිදන් කළ සමහර ස්ථාන හඳුනා ගන්නත් බැරි තරම්"

සුනාමි ව්‍යසනයෙන් මියගිය ජනතාව සමූහ වශයෙන් මිහිදන් කළ ස්ථාන ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කරන මෙන් වෛද්‍ය විශේෂඥයෙක් බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලයි.