"මිහිදන් කළ සමහර ස්ථාන හඳුනා ගන්නත් බැරි තරම්"
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

සුනාමිය:"මිහිදන් කළ සමහර ස්ථාන හඳුනා ගන්නත් බැරි තරම්"

සුනාමි ව්‍යසනයෙන් මියගිය ජනතාව සමූහ වශයෙන් මිහිදන් කළ ස්ථාන ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කරන මෙන් වෛද්‍ය විශේෂඥයෙක් බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලයි.

වැඩි විස්තර: සුනාමියෙන් මියගිය පිරිස් මිහිදන් කළ ස්ථාන "ආරක්ෂා කරන්න"

සබැඳි විෂයයන්