ජනාධිපති කොමිසම් වාර්තා ගැන ජනපතිවරයාගේ විශේෂ ප්‍රකාශය

බැඳුම්කර සහ බරපතල වංචා දූෂණ සෙවීමේ ජනාධිපති කොමිසම් වාර්තා සම්බන්ධයෙන් ජනපතිවරයා කළ විශේෂ ප්‍රකාශය.

එජාප සහ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ප්‍රතිචාරය: බැඳුම්කර කොමිසම ගැන එජාප, ඒකාබද්ධ විපක්ෂ ප්‍රතිචාර