ජනාධිපති කොමිසම් වාර්තා ගැන ජනපතිවරයාගේ විශේෂ ප්‍රකාශය

ජනාධිපති කොමිසම් වාර්තා ගැන ජනපතිවරයාගේ විශේෂ ප්‍රකාශය

බැඳුම්කර සහ බරපතල වංචා දූෂණ සෙවීමේ ජනාධිපති කොමිසම් වාර්තා සම්බන්ධයෙන් ජනපතිවරයා කළ විශේෂ ප්‍රකාශය.

එජාප සහ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ප්‍රතිචාරය: බැඳුම්කර කොමිසම ගැන එජාප, ඒකාබද්ධ විපක්ෂ ප්‍රතිචාර