පොලිසියට එරෙහිව පැමිණිලි "දහසකට වැඩි සංඛ්‍යාවක්"

ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් වාතාවරණය පිළිබඳව විස්තර කරන ජාතික මානව හිමිකම් කොමිසමේ සභාපතිනි මහාචාර්ය දීපිකා උඩුගම.