මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ වත්මන් තත්ත්වය
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

පොලිසියට එරෙහිව පැමිණිලි "දහසකට වැඩි සංඛ්‍යාවක්"

ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් වාතාවරණය පිළිබඳව විස්තර කරන ජාතික මානව හිමිකම් කොමිසමේ සභාපතිනි මහාචාර්ය දීපිකා උඩුගම.

වැඩි විස්තර: "අත්තනෝමතික අත්අඩංගුවට ගැනීම්, රඳවා ගැනීම් සහ වධ හිංසා"