බැඳුම්කර කොමිසමේ නිර්දේශ ගැන රවි කරුණානායක

බැඳුම්කර කොමිසමේ නිර්දේශ ගැන රවි කරුණානායක

"පිටු 1200 ගානක් තියෙන වාර්තාවක නොදැනුවත්ව එක කොටසක් අරගෙන මට චෝදනා කරන එක අසාධාරණයි" - රවි කරුණානායක මන්ත්‍රීවරයා.