"දේශපාලනයට සම්බන්ධ නැති අපරාධකරුවන් මිනීමැරුමක් කළොත් ඉක්මනින් විභාග කරනවා"
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"දේශපාලනයට සම්බන්ධ නැති අපරාධකරුවන් මිනීමැරුමක් කළොත් ඉක්මනින් විභාග කරනවා"

"දේශපාලනයට සම්බන්ධ නැති අපරාධකරුවන් මිනීමැරුමක් කළොත් ඉක්මනින් විභාග කරනවා" - ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතන පරීක්ෂණය ගැන ඥාතීන්ගේ අදහස්.

වැඩි විස්තර - ලසන්ත ඝාතනයට වසර නවයයි; ඝාතනයට නියෝග කළේ කවුද?