පාපන්දු ලෝක කුසලානය ශ්‍රී ලංකාවේ

පාපන්දු ලෝක කුසලානය ශ්‍රී ලංකාවේ

ලොව පුරා මහාද්වීප හයක් ඔස්සේ රටවල් 54ක මහජන ප‍්‍රදර්ශනය සඳහා රැගෙන යන චාරිකාවේ ප්‍රථම ගමනාන්තය ලෙස 'ෆීෆා' කුසලානය ශ්‍රී ලංකාව වෙත රැගෙන එනු ලැබීය.