"කාලි අම්මේ .... !!! පත්තිනි අම්මේ .....!!! ..."

"කාලි අම්මේ .... !!! පත්තිනි අම්මේ .....!!! ..."

අතුරුදහන්ව සිටින සිය සැමියා, ප්‍රගීත්, වෙනුවෙන් යුක්තිය ඉටු කර දෙන මෙන් ඉල්ලා සන්ධ්‍යා එක්නැලිගොඩ දේව කන්නලව්වක.