සුනඛ කුසගිනි නිවන මිතුරෙක්

සුනඛ කුසගිනි නිවන මිතුරෙක්

"හෝන් එක ගහනකොට ඒගොල්ලෝ දන්නවා මම ඇවිත් ඉන්න බව. ඒගොල්ලෝ දෙන කෑම එක කනවා මිසක් විවේචනය කරන්නේ නැහැ, අඩුපාඩු හොයන්නෙත් නැහැ. හැබැයි මම දෙන කෑම එකත් හොඳටම දෙනවා" යැයි නිහාල් පවසයි.

ඔහු පෙන්වාදෙන පරිදි ගෙවීගිය වසර 18 ක් පුරාවටම සුනඛයන් වෙත ආහාර සැපයීමට ඔහුට නොහැකි වූයේ අවස්ථා හයක දී පමණි.