"පානම මිනිස්සු සිංහල, මුලතිව් අම්මල දෙමළ"
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"පානම මිනිස්සු සිංහල, මුලතිව් අම්මල දෙමළ"

"පානම මිනිස්සු සිංහල. මුලතිව් අම්මල දෙමළ. තාමත් ඔවුන් මහපාරේ ඔවුන්ගේ දරුවෝ ඉල්ලලා. පානම මිනිස්සු පාරේ තමන්ගේ ඉඩම් ඉල්ලලා."

වැඩි විස්තර: "යුක්තියේ ඉල්ලීම කැමරාගත කිරීම"