පළාත් පාලන ආයතන 340 කට සභිකයන් 8328 ක් තෝරා ගැනීම

පළාත් පාලන ආයතන 340 කට සභිකයන් 8328 ක් තෝරා ගැනීම

පළාත් පාලන ආයතන 340 කට පත්විය යුතු අවම සභිකයන් 8328 ක් තෝරා ගැනීම සඳහා ඡන්ද විමසීම සෙනසුරාදා (10) පැවැත්වීමට සියල්ල සූදානම් වෙමින් පවතියි.ඡන්දය භාවිත කිරීම සඳහා මෙවර පුද්ගලයන් 15,760,867 සුදුසුකම් ලබා ඇති අතර, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නියෝගය මත තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇති ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ ඡන්ද දායකයන්ට හැර අනිකුත් සියලු දෙනාට සිය ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ හැකිය.