රුපියල පහළට
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අඛණ්ඩ රුපියල පහළට වැටීමේ ක්‍රියාවලියේ එක අවස්ථාවක්

මෙය නොකඩවා වසර ගණනාවක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකා රුපියල පහළට වැටීමේ ක්‍රියාවලියේ එක අවස්ථාවක් පමණයි.