රුපියල පහළට
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අකණ්ඩ රුපියල පහළට වැටීමේ ක්‍රියාවලියේ එක අවස්ථාවක්

  • 2018 පෙබරවාරි 16

මෙය නොකඩවා වසර ගණනාවක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකා රුපියල පහළට වැටීමේ ක්‍රියාවලියේ එක අවස්ථාවක් පමණයි.