අඛණ්ඩ රුපියල පහළට වැටීමේ ක්‍රියාවලියේ එක අවස්ථාවක්

අඛණ්ඩ රුපියල පහළට වැටීමේ ක්‍රියාවලියේ එක අවස්ථාවක්

මෙය නොකඩවා වසර ගණනාවක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකා රුපියල පහළට වැටීමේ ක්‍රියාවලියේ එක අවස්ථාවක් පමණයි.