යුද සමයේ අතුරුදහන් පුද්ගලයන් සොයා ගැනීම සඳහා සිංහල ජනතාවගෙන් සහයෝගය ඉල්ලයි.

යුද සමයේ අතුරුදහන් පුද්ගලයන් සොයා ගැනීම සඳහා සිංහල ජනතාවගෙන් සහයෝගය ඉල්ලයි.

සිය උපවාසයට වසරක් ගතව ඇතත් අහිමි වූ සිය ඥාතීන්ට සිදුවූයේ කුමක්ද යන්න සම්බන්ධයෙන් තවමත් කිසිදු පිළිතුරක් නොලද පවසන වව්නියා දිස්ත්‍රික් අතුරුදහන්වූවන්ගේ පවුල්වල ඥාතීන් අද විරෝධතා ව්‍යාපාරය දියත් කළේ වව්නියා තැපැල් කාර්යාලය ඉදිරිපිටය.