තඹුත්තේගම ගොවි උද්ඝෝෂණය
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

උණුසුම්වූ ගොවි උද්ඝෝෂණය

"මම නියෝග කළා - ගොවිතැනට ජලය මදි වේනම් වෙනත් කරුණුවලට ජලය සැපයීම නොකළ යුතුය කියල. මොකද? වැව් හැදීමේ පළමු අරමුණ ගොවිතැනට ජලය සැපයීම. ඒත් දැන් බල ශක්ති සැපයුමටත්, පානීය ජලය සඳහාත් වැව් ජලය සපයනවා. ඒත් අපි ප්‍රමුඛතාව දිය යුත්තේ ගොවියාට ජලය සැපයීමටයි" වාරි කර්මාන්ත ඇමති විජිතමුණි සොයිසා පවසයි.

වැඩිදුර තොරතුරු: ගොවීන් උද්ඝෝෂණයේ : පොලිසියට ගල්මුල්