පවතින තත්ත්වය: සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

පවතින තත්ත්වය පිළිබඳව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න බීබීසී වෙත අදහස් දැක්වීය.

පවතින තත්ත්වය පිළිබඳව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න බීබීසී වෙත කළ ප්‍රකාශය.

වැඩිදුර තොරතුරු: