අගමැති රනිල් මහනුවර සංචාරයේ
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අගමැති මහනුවර

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහනුවර සංචාරයක නිරත විය.