අගමැති මහනුවර

අගමැති මහනුවර

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහනුවර සංචාරයක නිරත විය.