මුස්ලිම් විරෝධී ප්‍රහාර: "සිංහල අපිට ලැජ්ජයි"

මුස්ලිම් විරෝධී ප්‍රහාර: "සිංහල අපිට ලැජ්ජයි"

අන්තවාදීන් කිහිප දෙනෙකු විසින් විනාශ කරන ලද මුස්ලිම් ජාතිකයන්ට හෝටලයක් දිනක් ඇතුළත ස්වේච්ඡාවෙන් යළි ඉදි කළ ආනමඩුවේ වැසියෝ.