මතුගම අටු වැහිලිහිණියෝ
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ශ්‍රී ලංකාවේ උණුසුම සොයන අටු වැහිළිහිණියෝ

වසරක් පාසා ශ්‍රී ලංකාව වෙත පැමිණෙන දහස් සංඛ්‍යාත අටු වැහිළිහිණියන් මේ දිනවලදී මතුගම නගරයේදී දැක ගත හැක.

නගරයේ විදුලි රැහැන් සහ ගොඩනැගිලි මත දිනකට අටු වැහිළිහිණියන් හැත්තෑ දහසක් පමණ නවාතැන් ගන්නා බව ඇස්තමේන්තු කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන අටු වැහිළිහිණියන් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු දැනගැනීම සඳහා කියවන්න: රාත්‍රියේ මතුගම වසා ගන්නා කුරුළු වලාව