ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ජනාධිපති නීතිඥ යූ ආර් ද සිල්වා (නීතිඥ සංගමයේ සභාපති)