ජනාධිපති නීතිඥ යූ ආර් ද සිල්වා (නීතිඥ සංගමයේ සභාපති)

ජනාධිපති නීතිඥ යූ ආර් ද සිල්වා (නීතිඥ සංගමයේ සභාපති)