මහනුවර ප්‍රහාර ගැන කැබිනට් මාධ්‍ය හමුව උණුසුම් වෙයි

මහනුවර ප්‍රහාර ගැන කැබිනට් මාධ්‍ය හමුව උණුසුම් වෙයි

මහනුවර ප්‍රදේශයේදී එල්ල වූ මුස්ලිම් විරෝධී ප්‍රහාර ගැන කැබිනට් මාධ්‍ය හමුවේදී ඇමතිවරුන් සහ මාධ්‍යවේදීන් අතර උණුසුම් වාදයක්.

වැඩි විස්තර: