මස්කෙළිය උණුසුම් කළ ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගැටුම

මස්කෙළිය උණුසුම් කළ ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගැටුම

මස්කෙළිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ නව සභාපතිවරයා සහ උප සභාපතිවරයා පත්කර ගත් අවස්ථාවේ දැඩි ගැටුම්කාරී තත්වයක්.