මස්කෙළිය උණුසුම් කළ ප්‍රාදේශීය සභා ගැටුම
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

මස්කෙළිය උණුසුම් කළ ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගැටුම

මස්කෙළිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ නව සභාපතිවරයා සහ උප සභාපතිවරයා පත්කර ගත් අවස්ථාවේ දැඩි ගැටුම්කාරී තත්වයක්.

වැඩි විස්තර - මස්කෙළියේ ගුටි කෙළි