නිදහස් පක්ෂය අවසන් තීන්දුව තවමත් ගෙන නොමැති බව පක්ෂයේ මහලේකම් ඇමති දුමින්ද දිසානායක පවසයි

නිදහස් පක්ෂය අවසන් තීන්දුව තවමත් ගෙන නොමැති බව පක්ෂයේ මහලේකම් ඇමති දුමින්ද දිසානායක පවසයි

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහට එරෙහිව ඒකාබද්ධ විපක්ෂ කණ්ඩායම විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති විශ්වාසභංග යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විසින් ගනු ලබන අවසන් තීන්දුව තවමත් ගෙන නොමැති බව එම පක්ෂයේ මහලේකම් කෘෂිකර්ම ඇමති දුමින්ද දිසානායක පවසයි.