කඩුගන්නාව බිංගෙය මත පැල්මක්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කඩුගන්නාව බිංගෙය මත පැල්මක්

කඩුගන්නාව බිංගෙය මත ඇති වී තිබෙන පැල්මක් හේතුවෙන් බිංගෙය පිවිසුම මාර්ගයේ වාහන ගමනා ගමනය තහනම් කිරීමට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පියවර ගෙන ඇත.

බිංගෙයට යටින් ඉදිකර ඇති ගල් බැම්මද පුපුරා ඇති බව දක්නට ලැබුණි.