කඩුගන්නාව බිංගෙය මත පැල්මක්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කඩුගන්නාව බිංගෙය මත පැල්මක්

  • 2018 අප්‍රේල් 23

කඩුගන්නාව බිංගෙය මත ඇති වී තිබෙන පැල්මක් හේතුවෙන් බිංගෙය පිවිසුම මාර්ගයේ වාහන ගමනා ගමනය තහනම් කිරීමට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පියවර ගෙන ඇත.

බිංගෙයට යටින් ඉදිකර ඇති ගල් බැම්මද පුපුරා ඇති බව දක්නට ලැබුණි.