"මගේ බීමට මත්පෙති දමා, මාව දූෂණය කරන්න උත්සාහ කළා"
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"මගේ බීමට මත්පෙති දමා, මාව දූෂණය කරන්න උත්සාහ කළා"

මිරිස්ස වෙරළ තීරයේ සිදුවන්නේ කුමක්ද? බීබීසී සිංහල සේවය කළ ගවේෂණයක සටහනක්.

වැඩි විස්තර - "අපේ අයියලා පොලිසියත් දැලේ දාගනීදැයි බයයි "