රාජිත සහ තලතා
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අධිකරණ සංවිධාන පනත "සරල බහුතරකින් සම්මත කරනවා"

අධිකරණ සංවිධාන පනත: "අපි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පෙන්වාදුන් සංශෝධන සිදු කළා. දැන් මේක සරළ බහුතරයකින් සම්මත කළ හැකියි."

වැඩි විස්තර - අධිකරණ සංවිධාන පනත "හෙට සම්මත කරනවා"