දැනට ලංකාව පුරා අලි ඇතුන් 500 ක් පමණ කසළ ආහාරයට ගන්න හුරුවෙලා තියෙනවා
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"ලංකාව පුරා අලි ඇතුන් 500 ක් පමණ කසළ ආහාරයට ගන්න හුරුවෙලා"

රක්ෂිත ප්‍රදේශවලට කැළි කසළ දැමීම හේතුවෙන් කැළි කසළ කෑමට හුරු වූ ශ්‍රී ලංකාවේ වන අලින්ගේ කතාව.

වැඩි විස්තර - කුණු කන වන අලි