රක්ෂිත ප්‍රදේශයක් ලෙස නම් කරන ලද තැනකට කැළි කසළ දමන්නට ඉඩ හැරීම වැරැද්දක්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"රක්ෂිත ප්‍රදේශයකට කැළි කසළ දැමීමට ඉඩ හැරීම වරදක්"

රක්ෂිත ප්‍රදේශවලට කැළි කසළ දැමීම හේතුවෙන් කැළි කසළ කෑමට හුරු වූ ශ්‍රී ලංකාවේ වන අලින්ගේ කතාව.

වැඩි විස්තර - කුණු කන වන අලි