"පිටරටදී මැලේරියා වැළඳුනු අය වාර්ෂිකව ශ්‍රී ලංකාවට එනවා"

"මැලේරියා රෝගය බෝකරන මදුරුවා තවමත් ලංකාවෙ ඉන්නවා. ඒ නිසා පිටරටින් නැවත මේ පරපෝෂිතයා ලංකාවට පැමිණිය හොත්, නැවත වසංගත තත්ත්වයක් ඇතිවීමේ ඉඩකඩක් තියෙනවා. එය අවම කිරීමේ අරමුණින් පිටරටින් පැමිණි රෝගීන් හැකි ඉක්මණින් සොයාගෙන ප්‍රතිකාර කර පරපෝෂිතයා විනාශ කිරීම අපි කරනවා." යැයි මැලේරියා මර්දන ව්‍යාපාරයේ අධ්‍යක්ෂවරයා පැවසිය.