"තරුණියන් හදල තියෙන්නේ 'ඔයා අනිත් අයට යටත්ව ඉන්න' කියලා"

රැකියා සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණවලදී තරුණ, තරුණිය මුහුණ දෙන හිරිහැර සහ අඩන්තේට්ටම් ගැන බීබීසී සිංහල සේවය කළ විමසුමක්.