වෙඩි ද්‍රව්‍ය සෙවීම සඳහා මුගටියන්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

වෙඩි ද්‍රව්‍ය සෙවීම සඳහා මුගටියන්

නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස 2017 වසරේදී ආරම්භ කරන ලද ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර සාර්ථකව නිම කරන ලද බව ඒ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පවත්වන ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු බලකාය පවසයි.

වැඩිදුර විස්තර සඳහා කියවන්න : සුනඛ ඉව වෙනුවට 'මුගටි ඉව'