අරලියගහ මැදුරේ සහ හිටපු ජනපතිවරයාගේ නිල නිවසේ සිට සජීවී විකාශ

Image caption අරලියගහ මැදුරේ සහ හිටපු ජනපතිවරයාගේ නිල නිවසේ සිට

වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳ අරලියගහ මැදුරේ සිට කළ සජීවී විකාශය (ෆේස්බුක් ඔස්සේ) නරඹන්න.

හිටපු ජනපතිවරයාගේ නිල නිවසේ සිට කළ සජීවී විකාශය

හිටපු ජනපතිවරයාගේ නිල නිවසේ සිට කළ සජීවී විකාශය