"මම සමාජයට සේවය කරන්නේ අනෙක් අයගේ ඇස්වලින්"

"මම සමාජයට සේවය කරන්නේ අනෙක් අයගේ ඇස්වලින්"

මංගල මුණසිංහ නමැති මෙම සුවිශේෂී ගුරුවරයා කළුතර අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ බෝම්බුවල, ශ්‍රී ධර්මාලෝක මහා විද්‍යාලයේ වසර ගණනාවක සිට සේවය කරයි.

1993 පෙබරවාරි මස 01 වන දා ගුරු පත්වීම් ලැබූ ඔහු ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වාණිජ්‍යය විෂය ධාරාවේ මහජන පරිපාලනය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධිධාරියෙකි.

බෝම්බුවල, ශ්‍රී ධර්මාලෝක මහා විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය භට ඛණ්ඩයේ සියලු වගකීම් දරන්නේ, ඔහු ය. දෑස් නොපෙනුණ ද මංගල ගුරුතුමා ශිෂ්‍ය භට ඛණ්ඩයේ පුහුණුකරුවා වශයෙන් ද ක්‍රියා කිරීම පුදුමයට කරුණකි.

සමස්ත ලංකා ශිෂ්‍ය භට තරගාවලියේ 17 වන ස්ථානයට පත් වීමට ද බෝඹුවල, ශ්‍රී ධර්මාලෝක මහා විද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය භට ඛණ්ඩයට හැකි වූයේ, මංගල මුණසිංහගේ කැපවීම නිසා බවට විදුහල්පතිවරයා ද සාක්ෂි දරයි.