කාන්තාවන් පමණක් සේවයේ නිරත ශ්‍රී ලංකාවේ "පළමු ඉන්ධන පිරවුම්හල"
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කාන්තාවන් පමණක් සේවයේ නිරත ශ්‍රී ලංකාවේ "පළමු ඉන්ධන පිරවුම්හල"

කාන්තාවන් බලගන්වනු වස් (Empower) ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු වරට කාන්තාවන් පමණක් යොදා ගනිමින් ඉන්ධන පිරවුම්හලක් ආරම්භ කළ බව එහි හිමිකාරිය පවසයි.

වැඩි විස්තර සඳහා: හිමිකරු, කළමනාකරු සහ පොම්ප ක්‍රියාකරුවන් "ඔක්කොම කාන්තාවෝ"