දේවස්ථාන සහ හෝටල්වල පිපිරීම්: කැමරා ඇසින්

කොච්චිකඩේ දේවස්ථානය
ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ශාන්ත සෙබස්තියන් දේවස්ථානය

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ශාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානය, කොච්චිකඩේ

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

මඩකලපුව පිපිරීම

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

මඩකලපුව රෝහලට එකතු වූ ඥාතීන්

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ කොච්චිකඩේ පල්ලියේ සිදුවූ හානිය නිරීක්ෂණය කරන අයුරු

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

කොච්චිකඩේ පල්ලියට වැඩම කළ භික්ෂුන්වහන්සේ පිරිසක්

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ශාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානය, කොච්චිකඩේ

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ශාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානය, කොච්චිකඩේ

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ශාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානය, කොච්චිකඩේ

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ශාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානය, කොච්චිකඩේ

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ශාන්ත සෙබස්තියන් දේවස්ථානය, කටුවාපිටිය, මීගමුව මෙම ස්ථානයේ පිපිරීම නිසා 67 දෙනෙක් මිය ගියහ,

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

පිපිරීමක් නිසා හානි වූ සංචාරක හෝටලයක්

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ශාන්ත සෙබස්තියන් දේවස්ථානය, කටුවාපිටිය

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

මඩකලපුව