දේවස්ථාන සහ හෝටල්වල පිපිරීම්: කැමරා ඇසින්

Image copyright Getty Images
Image caption ශාන්ත සෙබස්තියන් දේවස්ථානය
Image copyright Getty Images
Image caption ශාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානය, කොච්චිකඩේ
Image copyright Getty Images
Image caption මඩකලපුව පිපිරීම
Image copyright Getty Images
Image caption මඩකලපුව රෝහලට එකතු වූ ඥාතීන්
Image copyright Getty Images
Image caption අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ කොච්චිකඩේ පල්ලියේ සිදුවූ හානිය නිරීක්ෂණය කරන අයුරු
Image copyright Getty Images
Image caption කොච්චිකඩේ පල්ලියට වැඩම කළ භික්ෂුන්වහන්සේ පිරිසක්
Image copyright Getty Images
Image caption ශාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානය, කොච්චිකඩේ
Image copyright Getty Images
Image caption ශාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානය, කොච්චිකඩේ
Image copyright ISHARA S. KODIKARA
Image caption ශාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානය, කොච්චිකඩේ
Image copyright Getty Images
Image caption ශාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානය, කොච්චිකඩේ
Image copyright AFP
Image caption ශාන්ත සෙබස්තියන් දේවස්ථානය, කටුවාපිටිය, මීගමුව මෙම ස්ථානයේ පිපිරීම නිසා 67 දෙනෙක් මිය ගියහ,
Image copyright Getty Images
Image caption පිපිරීමක් නිසා හානි වූ සංචාරක හෝටලයක්
Image copyright Reuters
Image caption ශාන්ත සෙබස්තියන් දේවස්ථානය, කටුවාපිටිය
Image copyright AFP
Image caption මඩකලපුව

සබැඳි විෂයයන්