දේවස්ථාන සහ හෝටල්වල පිපිරීම්: කැමරා ඇසින්

කොච්චිකඩේ දේවස්ථානය

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Getty Images

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ශාන්ත සෙබස්තියන් දේවස්ථානය

Getty Images

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Getty Images

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ශාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානය, කොච්චිකඩේ

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Getty Images

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

මඩකලපුව පිපිරීම

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Getty Images

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

මඩකලපුව රෝහලට එකතු වූ ඥාතීන්

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Getty Images

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ කොච්චිකඩේ පල්ලියේ සිදුවූ හානිය නිරීක්ෂණය කරන අයුරු

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Getty Images

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

කොච්චිකඩේ පල්ලියට වැඩම කළ භික්ෂුන්වහන්සේ පිරිසක්

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Getty Images

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ශාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානය, කොච්චිකඩේ

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Getty Images

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ශාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානය, කොච්චිකඩේ

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, ISHARA S. KODIKARA

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ශාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානය, කොච්චිකඩේ

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Getty Images

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ශාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානය, කොච්චිකඩේ

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, AFP

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ශාන්ත සෙබස්තියන් දේවස්ථානය, කටුවාපිටිය, මීගමුව මෙම ස්ථානයේ පිපිරීම නිසා 67 දෙනෙක් මිය ගියහ,

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Getty Images

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

පිපිරීමක් නිසා හානි වූ සංචාරක හෝටලයක්

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Reuters

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ශාන්ත සෙබස්තියන් දේවස්ථානය, කටුවාපිටිය

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, AFP

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

මඩකලපුව