ශ්‍රී ලංකාවේ පිපිරීම්: ලෝවාසීන් ශෝකය බෙදාගත් අයුරු කැමරා ඇසින්

Getty Images

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Getty Images

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ඉන්දුනීසියාවේ සිසුවියන් පිරිසක්

Getty Images

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Getty Images

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ඉන්දුනීසියාවේ පාසල් සිසුවියක්

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Getty Images

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රහාර පාකිස්තාන මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබු ආකාරය

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, EPA

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

රුසියාවේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට ශ්‍රී ලංකාවේ මියගිය අය වෙනුවෙන් මල් තබා ඇත

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Getty Images

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

කාශ්මීරයේ පුවත්පත් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රහාර වාර්තා කර ඇති ආකාරය

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Getty Images

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ශ්‍රී ලංකාවේ මියගිය අය සිහිකර අයිෆල් කුලුනේ විදුලි පහන් නිවා දැමේ

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Getty Images

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

පැරීසිය

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Getty Images

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

පාකිස්තාන කතෝලික බැතිමතුන්