ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"මුස්ලිම් සමාජය බහුතර සිංහල සමාජයෙන් ඉතා තීරණාත්මක අන්දමින් ඈත් වෙමින් සිටිනවා"