"දරුවෝ කන්න දෙනවා කියල බුදියන් ඉන්න බැහැ"
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"දරුවෝ කන්න දෙනවා කියල බුදියන් ඉන්න බැහැ"

දෙපා වාරු නැති වුවත් තවමත් ගොවිතැනේ යෙදෙන හැට දෙහැවිරිදි ගොවි පියකු පිළිබඳ අනුරාධපුරයෙන් වාර්තා වේ.

සම්පූර්ණ ලිපිය: දෙපා වාරු නැතත් ගොවිතැන් කරන රජරට ගොවි පියෙක්