සෝමතිලක ජයමහ, සශිකා නිසංසලා සහ රවීන් කණිෂ්ක කලාකරුවන් සමඟ සොඳුරු හෝරාවක්

සෝමතිලක ජයමහ, සශිකා නිසංසලා සහ රවීන් කණිෂ්ක කලාකරුවන් සමඟ බීබීසී සිංහල ෆේස්බුක් ඔස්සේ සජීවී සොඳුරු හෝරාවක්.