ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍යවේදීන්ට එරෙහි ප්‍රහාර, මාධ්‍ය නිදහස සහ අනාගතය

ජනාධිපතිවරණයෙන් පසු, ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍යවේදීන් වෙත එල්ල කෙරුණු ප්‍රහාර, අතුරුදහන් කිරීම් සහ මාධ්‍ය නිදහස පිළිබඳ බීබීසී පුවත් සේවය කළ විමසුමක්.