ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

යුධ අපරාධ පරීක්ෂණයකට සහාය දිය යුතුයි - සරත් ෆොන්සේකා