අවතැන්වූවන්ට උතුරු පළාත් සභා මැතිවරණයේදී ජන්දය දීමට හැකිවන අලුත් පනතක්

1983 වර්ෂයේ පටන් උතුරේ සිට අවතැන්වූ පිරිස් වලට උතුරු පළාත් සභා මැතිවරණයේදී ජන්දය ලබා දීමට හැකිවන අලුත් පනතක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමතිය ලැබී ඇතැයි අධිකරණ අමාත්‍ය රවූෆ් හකීම් ප්‍රකාශ කරයි.

තමන් අවතැන් වූ බව සනාථ කිරීමට හැකි නම් අවතැන්වූවන්ට ජන්ද නාම ලේඛනයට නම් ඇතුලත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම සඳහා ඒ වෙනුවෙන් විශේෂ ජන්ද නාම ලේඛනයක් සකස් කිරීමට බලාපොරොත්තුවන බවයි අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ.

ලබන සැප්තැම්බර් මාසයේදී පැවැත්වෙන බවට ප්‍රකාශ කොට ඇති උතුරු පළාත් සභා මැතිවරණයට පෙර එය සකස් කිරීමට හැකි බව අධිකරණ අමාත්‍ය රවූෆ් හකීම් ප්‍රකාශ කළේය.

මීට කලින්ද අවතැන්වූවන් සඳහා එවැනි විශේෂ විධි විධාන යෙදූ අවස්ථා ඇති බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.

අවතැන්වූවකුගේ නම වෙනත් දිස්ත්‍රික්කයක ජන්ද ලැයිස්තුවකට ඇතුලත් වී ඇත්නම් ලබන ජුනි මාසයේදී මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කරනු ලබන නාම ලේඛන සංශෝධනයේදී ඉවත් කිරීමට හැකිවන බවත් අධිකරණ අමාත්‍ය රවූෆ් හකීම් තවදුරත් පැවසුවේය.