ඔලුවිල් ජනතාවට විකල්ප ඉඩම්

යුද හමුදා කඳවුරක් ඉදිකිරීම හේතුවෙන් ඉඩම් අහිමිවන ඔලුවිල්, කේෂන්කර්නි ගම්මානයේ ජනතාවට විකල්ප ඉඩම් හා නිවාස ලබා දීමට කටයුතු කරන බව නීතිපතිවරයා ශ්‍රේස්ටාධිකරණයට දැනුම් දෙයි.

සිය ඉඩම් පවරා ගැනීමට එරෙහිව ගම්වාසීන් විසි එක් දෙනෙකු එක්ව ගොනු කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමකට පිළිතුරු ඉදිරිපත් කරමින් නීතිපතිවරයා මේ බව දැනුම් දී තිබේ.

පෙත්සම්කරුවන් අධිකරණය හමුවේ ප්‍රකාශයට ඇත්තේ යුද හමුදා කඳවුරක් ඉදිකිරීමට සිය ඉඩම් පවරා ගැනීම නිසා තම වාසස්ථාන මෙන්ම ගොවි බිම්ද අහිමිවෙන බවයි.

පෙත්සම්කරුවන්ට බලපත්‍ර පදනම් යටතේ අදාළ ඉඩම් ලබාදී ඇති නිසා ඒවා ඕනෑම අවස්ථාවකදී රජයට පවරා ගැනීමට හැකියාවක් ඇති බව නීතිපතිවරයා මීට කලින් ප්‍රකාශ කොට තිබිණ.

අදාළ පෙත්සම සමතයකට පත්කර ගැනීමට සුදානම් බව ප්‍රකාශ කළ නීතිපතිවරයා ඉඩම් අහිමිවන ගම්වාසීන්ට පර්චස් 46 බැගින් ඉඩම් කට්ටි සහ පර්චස් 7 ක උපරිමයකට යටත්ව නිවාස තනාදීමට පියවර ගන්නා බව අධිකරණයට දන්වා සිටියේය.

ඊට එකගත්වය පලකරන්නේදැයි අධිකරණය පෙත්සම්කරුවන්ගේ පාර්ශවයේ නීතිඥයන්ගෙන් විමසා සිටි අතර පෙත්සම සමතයකට පත්කරගැනීමට හැකියාවක් තිබේද යන්න ජුලි මස 28 වැනිදා සලකා බැලීමට තීරණය කරන ලදී.