මානව හිමිකම් ගැන ආරක්ෂක අංශ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක්

මානව හිමිකම් කඩවීම් අවමකිරීම සඳහා උතුරු පළාතේ සේවයේ නියුතු රජයේ ආරක්ෂක අංශ දැනුවත් කිරීමේ පුළුල් වැඩසටහනක් දියත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසම සැලසුම් කරයි.

එම කොමිසමේ කොමසාරිස් ප්‍රතිභා මහානාම හේවා පවසන්නේ ලබන 16 වැනිදා සිට 19 දකවා කාල සීමාව තුල මන්නාරම, කිලිනොච්චිය, වවුනියාව සහ මුලතිවු යන ප්‍රදේශවල සේවයේ නියුතු රජයේ ආරක්ෂක අංශ සාමාජියකයන් වෙනුවෙන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සංවිධාන කොට ඇති බවයි.

රජයේ ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයන් අතින් සිදුවිය හැකි මානව හිමිකම් කඩවීම් අවම කිරීම මෙම වැඩසටහනේ අරමුණ බවයි ඔහු කියා සිටියේ.

උගත් පාඩම් හා සංහිඳියා කොමිසමේ නිර්දේශ සහ ජාතික මානව හිමිකම් සැලැස්මේ අන්තර්ගත කාරනා පිළිබඳව රජයේ ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයන් දැනුවත් කිරීමටද මෙහිදී ප්‍රධාන වශයෙන් අදහස් කරන බවයි ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසමේ කොමසාරිස් ප්‍රහිභා මහානාම හේවා ප්‍රකාශ කළේ.

උතුරේ සිදුවන පැහැර ගැනීම්, ඝාතන, සහ පහරදීම් සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂක අංශ සාමාජියන් වෙත එල්ලවී ඇති චෝදනා පිළිබඳව විමර්ශන ආරම්භවී ඇති බව කියා සිටි ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසමේ කොමසාරිස් ප්‍රහිභා මහානාම හේවා ඒ පිලිබඳ වාර්තා ඉදිරිපත් කරන බවද යථා කාලයේදී ජන මාධ්‍ය දැනුවත් කරන බවද පැවසුවේය.