සින්දුපුරම් නම වෙනස් කරන්න - ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය

සින්දුපුරම් පොදු වෙළෙඳ පොළේ නාමය, වඩුක්කොඩේයි පොදු වෙළෙඳ පොළ යනුවෙන් වෙනස් කිරීමට දුන් නියෝගය ක්‍රියාත්මක නොකිරීමට එරෙහිව අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනා ඉදිරිපත් කළ හැකි බවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය යාපනය වලිකාමම් ප්‍රාදේශීය සභාවේ සාමාජිකයන්ට අනතුරු අඟවා සිටී.

කොටි සංවිධානයේ නියෝග මත වඩුක්කොඩේයි පොදු වෙළෙඳ පොළේ නාමය සින්දුපුරම් පොදු වෙළෙඳ පොළ ලෙස 2006 වසරේ දී වෙනස් කරන ලදී.

පැය 48 ක් ඇතුලත සින්දුපුරම් පොදු වෙළෙඳ පොළ යන නාමය ඉවත් නොකළහොත් වලිකාමම් ප්‍රාදේශීය සභාවේ සාමාජිකයන්ට එරෙහිව අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනා ඉදිරිපත් කළ හැකි බවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද අනතුරු අඟවා සිටියේය.

වඩුක්කොඩේයි පොදු වෙළෙඳ පොළේ නාමය සින්දුපුරම් පොදු වෙළෙඳ පොළ යනුවෙන් වෙනස් කිරීමට ගත් පියවර නීති විරෝධී යැයි ප්‍රකාශයට පත් කරන මෙන් ඉල්ලා ප්‍රදේශ වාසීන් ගොනු කළ පෙත්සමක් කැඳවූ අවස්ථාවාදීයි එම නියෝගය නිකුත් කරනු ලැබුවේ.